Публічний договір

про надання послуг щодо участі

у четвертому вітреоретинальному симпозіумі

“Вітреоретинальна хірургія і не тільки”

 

Дата затвердження редакції договору: 01 квітня 2023 року

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОКУЛЮС», ідент. код 36361681, в особі директора Ревича Андрія Васильовича, котрий діє на підставі статуту, (надалі – Організатор), пропонує будь-якій дієздатній фізичній безпосередньо та/або юридичній особі (надалі – Учасник), прийняти (акцептувати) цей публічний договір про надання послуг щодо участі у четвертому вітреоретинальному симпозіумі “Вітреоретинальна хірургія і не тільки” (надалі – Договір).

Договір є публічним договором у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, а саме таким, за яким указані у Договорі послуги надаються кожному хто звернеться до Організатора та прийме (акцептує) умови Договору.

Договір є договором приєднання у розуміння ст. 634 Цивільного кодексу України, тобто таким, норми якого встановлені Організатором, а Учасник не може запропонувати свої умови Договору та змінити його.

Текст Договору в електронному вигляді постійно розташований на інтернет-сторінці https://www.retina-lviv.com/agreement.html

Для потреб Договору сторони домовились про застосування таких визначень:

Симпозіум Четвертий вітреоретинальний симпозіум “Вітреоретинальна хірургія і не тільки”, що відбудеться в Україні, у м. Львові 7-8 липня 2023 року.

Сторінка – веб-сторінка Симпозіуму у мережі Інтернет, за адресою https://www.retina-lviv.com/, яка є основним засобом інформування Учасників щодо умов участі у Симпозіумі.

Електронна адреса Організатораretinalviv@gmail.com, офіційна електронна адреса Організатора щодо питань Симпозіуму.

Реквізити Організатора – адреса місцезнаходження Організатора 79005, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВ.ФРАНКА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 6, тел. +38(067) 218-10-75, Код ЄДРПОУ  36361681, п/р UA UA 893252680000000002600530547.

Стаття 1. Предмет

1.1. Організатор зобов’язується надати Учаснику послугу організації участі у Симпозіумі (надалі – Послуга), а Учасник зобов’язується прийняти Послуги та оплатити їх згідно умов Договору.

Стаття 2. Акцепт Договору Учасником. Надання Послуги

2.1. Доказом того, що Учасник вступає у Договір та взяв на себе зобов’язання згідно нього, є факт здійснення Оплати за участь у спосіб та у порядку, що визначені Договором (надалі – Акцепт Договору).

2.2. Послуга надаються Учаснику шляхом організації участі Учасника у роботі Симпозіуму згідно програми, у формі та у порядку, що викладені на Сторінці. Ступінь участі Учасника у Симпозіум визначається розміром Оплати за участь конкретного Учасника. Окремо від Послуги, Учасник може взяти участь у фуршеті та екскурсіях, котрі організовуються Організатор за окрему оплату.

2.3. Учасник може обрати одну з таких форм участі у Симпозіумі: онлайн участь, за допомогою дистанційних засобів зв’язку; безпосередня фізична участь (особиста присутність) Учасника у місці проведення Симпозіуму.

2.4. Місце та остаточний час надання Послуги визначено на Сторінці.

Стаття 3. Оплата за участь

3.1. Для участі у Симпозіумі Учасник здійснює попередню 100% оплату за участь, розмір та спосіб оплати вказаний на Сторінці (надалі – Оплата за участь) та залежить від форми участі Учасника у Симпозіумі.

3.2. Оплата за участь та інші платежі здійснюється за допомогою платіжної системи LiqPay, а кошти зараховується на банківський рахунок Організатора.

3.3. Учасник самостійно несе усі витрати (комісія, збори, податки тощо) пов’язані із перерахунком Оплати за участь згідно тарифів фінансових установ, послугами яких користується Учасник, включно системи LiqPay.

Стаття 4. Використання зображення

4.1. Акцептуючи Договір Учасник надає свою згоду на використання зображення у складі фотографічних та/або відео творів, авторські майнові права на які, належать Організатору на законних підставах. У межах цієї згоди Учасник підтверджує, що не має жодних заперечень щодо:

- проведення його фото/відеозйомки у рамках Симпозіуму;

- використання фото/відеоматеріалів, фрагментів, кадрів та інших складових частин такого матеріалу (надалі – матеріали) із зображенням Учасника для потреб Організатора наступним чином, але не обмежуючись: у складі фото, відеороликів які мають навчальну, інформаційну або будь-яку іншу мету яка не суперечить завданням Організатора, без обмеження за форматами, включно у мережі Інтернет (на будь-яких інтернет-сторінках); здійснення публічного показу, публічного виконання і демонстрації матеріалів у складі інших рекламних, інформаційних та супутніх матеріалів; здійснення переробки матеріалів, тобто обробки, редагування, внесення інших змін і доповнень, та використання в переробленому вигляді в будь-якій формі і будь-якими способами;

- публічного показу, відтворення, розповсюдження, включно через мережу Інтернет, вказаних матеріалів чи похідних від них творів із зображенням Учасника та використання його імені одночасно із такими творами, вільно, без обмежень на всю територію світу та протягом необмеженого часу.

4.2. Акцептуючи Договір Учасник підтверджує, що використання Організатором матеріалів не створює обов’язку Організатора сплати будь-які кошти за використання матеріалів, інших майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності які можуть виникнути у Учасника у зв’язку із фото/відеозйомкою та створення матеріалів.

Стаття 5. Відповідальність

5.1. Учасник зобов’язаний самостійно ознайомитись із умовами участі у Симпозіумі (програма, теми, порядок та умови подання тез для виступів тощо) та слідкувати за оновленнями/змінами умов надання Послуг на Сторінці. Усі негативні наслідки для Учасника, що пов’язані із недотриманням ним положень цього пункту покладаються на Учасника.

5.2. Учасник несе повну відповідальність за правдивість, достовірність та точність інформації, наданої Організатору, за справжність наданих документів та їх зміст та відповідність вимогам з етики публікацій, у тому числі перед третіми особами, органами чи установами. Організатор не несе відповідальності за зміст, оформлення документів, які надаються Учасником.

5.3. Організатор не несе відповідальності перед Учасником за ненадання Послуг за цим Договором, якщо таке станеться з вини Учасника (ненадання необхідних документів, не прибуття до місця надання Послуг тощо).

5.4. Організатор не здійснює аналіз поданих Учасником матеріалів для виступу на Симпозіумі на предмет достовірності та доброчесності (плагіат, порушення майнових прав третіх осіб тощо) та не несе відповідальності за протиправні дії Учасників перед третіми особами.

5.5. Організатор не несе відповідальність перед Учасником за дії органів державної влади, місцевого самоврядування, третіх осіб, у наслідок яких Організатор не надав Послуги  Учаснику.

Стаття 6. Вирішення спорів

6.1. Спори, що виникають при виконанні Договору, повинні вирішуватися шляхом переговорів між сторонами. Спори, що залишились невирішеними шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку згідно законодавства України.

Стаття 7. Форс-мажор

7.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за недотримання або невиконання зобов'язань за цим Договором, обумовленими обставинами, що виникли мимо волі і бажання Сторін і яких не можна передбачити або уникнути, включаючи, але не обмежуючись - оголошену або фактичну війну, епідемії, блокаду, ембарго, повені, пожежі й інші стихійні лиха.

7.2. Документ, виданий відповідною торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили.

7.3. Обставини непереборної сили автоматично продовжують термін виконання зобов'язань за цим Договором.

7.4. Сторона, що не може виконувати своїх договірних зобов’язань за даним Договором в силу форс-мажорних обставин, повинна дати повідомлення іншій стороні про перешкоду і її вплив на виконання зобов'язань за Договором протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту виникнення таких обставин.

Стаття 8. Персональні дані, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності

8.1. Акцептуючи Договір Учасник дає згоду на збір, обробку та передачу його персональних даних (зокрема на отримання, внесення в базу даних, поширення, передачу третім особам, доповнення чи іншу зміну, знищення та інші дії, які може вчиняти Організатор з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись наступними даними: ім'я, прізвище, по-батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, дані Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, включно щодо системи оподаткування, інформація про кваліфікацію, номер засобів зв’язку, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), дані щодо місця проживання, а також інші дані, добровільно надані ним з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків з Організатором, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами в ході здійснення господарської діяльності, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству. Учасник цим підтверджує свою згоду на те, що, у випадку необхідності, його персональні дані можуть бути оброблені та надані третім особам.

8.2. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за Договором.

8.3. Акцептуючи Договір Учасник визнає та погоджується, що усі майнові прав на матеріали, які надані йому Організатором та використовуватимуться з метою надання Послуг належать Організатору. Використання таких матеріалів Учасником для потреб, які не стосуються Договору та/або Симпозіуму є прямим порушенням майнових прав Організатора. Учасник відшкодовує Організатору усі збитки включно упущену вигоду, у разі порушення майнових прав Організатора. У свою чергу Учасник надає Організатору право користування (ліцензію) наданими Учасником матеріалами для виступу на Симпозіуму, без обмеження території та строку дії такої ліцензії, для використання їх Організатором у матеріалах які складаються за підсумком проведення Симпозіуму.

8.5. У будь-якому разі, якщо іншого не вказано у Договорі, ніщо в Договорі не повинно тлумачитись як передача будь-яких майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності та/або дозвіл (ліцензія) на використання таких об’єктів в цілях інших, ніж визначені Договором, у тому числі – передача їх третім особам.

Стаття 9. Строк дії Договору

9.1. Пропозиція Організатора укласти Договір (оферта) діє до моменту припинення Симпозіуму. Для Учасника Договір стає обов’язковим з моменту Акцепту Договору.

9.2. Положення Договору щодо майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності діють безстроково. Інші положення Договору припиняють свою дію після повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

9.3. Послуги вважаються повністю наданими Організатором та прийняті Учаснику у момент припинення Симпозіуму. При цьому сторони погоджуються, що немає потреби підписувати додаткові документи для доведення факту надання Послуг.

9.4. Організатор має право в односторонньому порядку достроково припинити надання Послуг у випадках порушення Учасником положень Договору або вимог законодавства. У разі настання вказаних у цьому положенні обставин, сплачені Учасником платежі за Договором не повертаються.

9.5. Учасник має право відмовитись від Договору у будь-який момент. Порядок повернення та сума повернення погоджується сторонами шляхом переговорів.

Стаття 10. Загальні положення

10.1. Учасник підтверджує, що надана ним Організатору контактна інформація є достовірною та може використовуватись Організатором для офіційного листування для потреб виконання Договору.

10.2. На Договір поширюється матеріальне та процесуальне право України.

10.3. Учасник приймає умови Договору такими якими вони є, без права вносити зміни. Текст Договору затверджується одноособовим рішенням Організатора.

10.4. Після Акцепту Договору всі попередні переговори і листування сторін Договору, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу, і не беруться до уваги при тлумаченні умов Договору.